Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA HER ŞEYİN BAŞI NİYETTİR
69 - HERŞEYİN BAŞI NİYETTİR


NİYET: Azim, kasıt, kesin, irade, kalbin bir şeyi bilmesi, kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi anlamındadır. Niyetin çoğulu ”niyyat”tır.


İslam da yapılan işlerin, amellerin değeri niyete göre belirlendiği için , niyetin İslam da çok büyük önemi vardır. Nitekim bakınız Allah(cc) Kuran-ı Kerimde ne buyuruyor.


AYET: ”De ki göğüslerinizin içinde olanı(niyetinizi) gizleseniz de, açıklasanız da Allah(cc) mutlaka bilir.(Ali imran-29. ayet) Peygamberimiz(sav) de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor.


HADİS:’(İnnemel eğmalü binniyat)’Ameller(iş,fiil) ancak niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulune ise onun hicreti Allah ve Resulunedir. Kimin hicreti de dünya için veya bir kadınla evlenmek için ise onun hicreti hicret ettiği şeyedir.”(Buhari bedül vahiy 1, iman 4, nikah 5,talak 2,menakibul ensar 45, eyman 23,Müslim imane 155,Ebu davut 2,Tirmizi fezailül cihat 16,Riyazüssalihin 22) İmamı şafii ve birçok alim bu hadisin islamın üçte birini teşkilettiğini ; Fıkhın 70 konusunun bu hadisi şerifle bağlantılı olduğunu nakleder.(sahihi müslim Terceme şerhi A. Davutoğlu İstanbul 1972 -1cilt-sayfa 118)


ŞU 4 HADİS MÜMİNE YETER


HADİS: Ebu Davut şöyle demiştir. Hz. Peygamberden (sav) Beş yüz bin hadis naklettim. Bunlarda hükümler konusunda 4800 hadis seçtim. Züht ve takvaya dair hadislere kitabımda yer vermedim. Bir kimseye İslam’ı öğrenmek ve yaşamak için şu 4 hadis yeter.


1- Ameller niyetlere göredir.


2-Helal ve haram açıklanmıştır.


3-Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakması Müslümanın güzelliğindendir.


4-Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için istemedikçe mümin olamaz.(A. Davutoğlu4 cilt.-sayfa 118-119)


Kıymetli okuyucularım. Ameller niyetlere göredir hadisi şerifi İslam’ın ilk şartıdır. Nitekim kelime-i şehadet getiren kimsenin niyeti Allah ve resulune inanmak değilse İslam’ın ilk şartını yerine getirmemiş, İslam’a girmemiş olur. Bütün ibadetler, fiiller, ameller, işler, her türlü fiil ancak niyetle değer kazanır. Niyet olmadıkça bunların hiçbirisi yoktur.


NİYETİN ÖNEMİ


Niyet o kadar önemlidir ki Bir insan yiyip içerken niyeti kuvvet kazanıp Allaha ibadet etmek, sağlıklı olup dine vatana insanlara faydalı olmak olursa onun yiyip içmesi ibadet olur. Yok eğer niyeti, yiyip içmesi, günah işlemek için kuvvet kazanmak olursa ve bu kötü niyeti gerçekleştirirse günaha vesile olması sebebiyle azap olur. Nitekim Peygamberimiz(sav) buyurdu ki.


HADİS: Allah(cc) iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını(meleklere) emretti. Sonra şöyle buyurdu. ” Kim iyilik yapmaya niyet eder, Fakat yapamazsa; Allah(cc) onu kendi katında tam bir iyilik olarak olarak yazar. Eğer o iyiliği yapmayı diler ve o iyiliği yaparsa Allah onun defterine 10 kattan 700 kata kadar veya kendi taktir ettiği kadar sevap yazar. Şayet bir kötülük yapmaya niyet eder ve sonra vazgeçerse Allah onun amel defterine o kötülüğü yapmadığı için 1 sevap yazar. Eğer o kötülüğü hem niyet edip hem yerine getirirse Amel defterine sadece 1 günah olarak yazar.(Buhari- Müslim, Riyazüssalihin sayfa 28)


Kıymetli okuyucularım bakınız Cenabı hakkın rahmetine bir insan sevap kazanmaya niyet ederse o sevabı yapmasa bile niyeti iyi olduğu için yani hüsnü zan sahibi olduğu için sevap kazanıyor. Aynı kişi günah kazanmaya niyet edip sonradan vazgeçerse vazgeçtiği için yine sevap kazanıyor. Allah’ım sen ne büyüksün sen rahmansın, rahimsin, ğufransın, merhamet sahibisin. Sana ne kadar şükretsek azdır.


ŞEHİT OLMAYA NİYET EDEN ŞEHİT SEVABI ALIR.


Kıymetli okuyucularım bakınız başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz(sav) ne buyuruyor.


HADİS: ”Allah(cc) sizin gövdenize veya dış görünüşünüze bakmaz. Fakat kalbinizdeki niyetlerinize bakar.” Bazen niyet amelin önüne geçer. Çeşitli sebeplerle işlenmeyen amel niyet sebebiyle sanki işlenmiş gibi ecir kazanır. Zeyd bin Sabitten Peygamberimiz(sav) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.


HADİS: ”Nisa suresi 95 ayet indiği zaman ki bu ayette şöyle buyrulur.


AYET: ‘’(Müminlerden savaşa katılmayıp oturanlarla. Allah yolunda savaşıp mallarıyla canlarıyla cihat edenler bir değildir’’.(nisa-95) Ayeti inince Bu sırada kör olan İbni Mektum gelerek Ey Allahın resulu cihada gücüm yetseydi bende gider düşmanla savaşırdım dedi. Bunu üzerine Allah(cc) aynı ayetin devamında ” Özürlü olarak savaşa katılamayıp oturanlar istisnadır ”(nisa-98) ayeti indi.(Buhari cihat 94, Tefsirül sure 4/18, Tirmizi tefsirul sure 4/19,Ahmet bin hanbel 5. cilt sayfa 184, tecridi sarih Ankara 1984-294) Buna göre ecirleri sebebiyle savaşa katılmayanlar .sırf iyi niyetleri yüzünden savaşa katılanların ve şehit olanların sevabını almaktadırlar. Bakınız hadisi şerifte peygamberimiz bunu açıkça ilan ediyor.


HADİS: ”Şehit olmayı samimi olarak isteyen kimse evinde oturuyor, normal yatağında yatıyor olsa bile şehit sevabı alır.(Müslim imame-156-157,Davut istiğfar -vitr-26,Nesai cihat-36,ibni mace cihat-15,ahmetbin hanbel 1.cilt-399)


NİYETSİZ İBADETLER KABUL OLMAZ


Kıymetli okuyucularım ibadetler niyetsiz kabul olmaz. Niyetsiz tutulan oruç perhiz olur diyet olur. Niyetsiz kılınan namaz spor olur. Bütün ibadetler böyledir. Peygamberimizin(sav) şu hadisi ile bitirelim.


HADİS: ”Kıyamet günü aleyhine hükmolunacak halkın birincisi şehit edilen bir adam olacaktır. O kimse huzura getirilir. Allaha yarabbi ben senin rızasın için dövüşüp şehit oldum der. Allah(cc) hayır yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil kahraman olarak anılmaktı. Nitekim kahraman olarak ta anıldın yani niyetin gerçekleşti. Atın bunu cehenneme buyurur. İkincisi Yarabbi ben senin rızan için kuran okudum, ilim öğrendim, ilim öğrettim, der. Allah(cc) sen yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil; maddi manevi çıkar sağlamak. ne büyük alim, ne güzel okuyor okutuyor desinler ve çıkarım olsun istedin. niyetini karşılığını da aldın. Sana alim dediler. Para verdiler mal verdiler kızlarını verdiler. şan şöhret kazandın. El üzerinde tutuldun. Atın bunu cehenneme buyuracaktır. Üçüncüsü yarabbi senin rızan için malımı mülkü fakirlere dağıttım, sadaka verdim. Hayır işledim cami, köprü yaptım, diyecek . Allah(cc) hayır sen yalan söylüyorsun sen benim rızam için değil ne kadar cömert adam desinler, itibarım artsın ticaretim artsın reklamım olsun diye yaptın; niyetinde gerçekleşti. sana cömert dediler. İtibarın arttı ticaretin çoğaldı. Karşılığını aldın atın bunu cehenneme buyuracak böylece bu 3 kişi cehenneme atılacaktır.(Buhari-Müslim Riyazüssalihin-sayfa 963)